ALGEMENE VOORWAARDEN

Mondzorgpraktijk De Meer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58983686 en is gevestigd aan de Tussen Meer 1-B, 1068 EX te Amsterdam

Artikel 1   Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Patiënt tot het verrichten van Zorg door Mondzorgpraktijk De Meer.
 3. Behandelplan: het in samenspraak met Patiënt en/of diens ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s) opgestelde plan, waarin de algemene gegevens van de betreffende Patiënt en de betreffende problematiek, mogelijkheden en wensen, doelen, actieplan, evaluatie en rapportage in zijn opgesteld. In het Behandelplan wordt in ieder geval vastgelegd welke Diensten Mondzorgpraktijk De Meer zal verrichten ten behoeve van Patiënt. Onder Behandelplan wordt tevens het behandelings- of het begeleidingsplan verstaan.
 4. Patiënt: de natuurlijke persoon die zich tot Mondzorgpraktijk De Meer heeft gewend. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen Mondzorgpraktijk De Meer en Patiënt wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Patiënt voor zover Patiënt de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt.
 5. Dienst c.q. Diensten: alle werkzaamheden die Mondzorgpraktijk De Meer verricht op basis van de Behandelingsovereenkomst met Patiënt met betrekking tot het reinigen van het gebit, het geven van voorlichtingen en/of instructies, het behandelen van gevoelige tanden, sealen, fluoridebehandelingen, het behandelen van tandvleesontstekingen alsmede (thuis) bleken.
 6. Klachtenloket ECKG: De onafhankelijke klachtenregeling voor Patiënten (en hun vertegenwoordigers en nabestaanden) van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen conform de vereisten voortvloeiend uit de Wkkgz.
 7. Overeenkomst: zowel de behandelingsovereenkomst inzake de geneeskundige behandeling op grond van art. 7:446 e.v. BW, alsmede de overeenkomst van opdracht op grond van art. 7:400BW op basis waarvan de Dienst aan de Patiënt wordt verleend.
 8. Patiëntendossier: het dossier dat Mondzorgpraktijk De Meer op grond van wet- en regelgeving verplicht is bij te houden met betrekking tot de zorg gerelateerde Diensten verricht ten behoeve van Patiënt.
 9. Mondzorgpraktijk De Meer: de instantie die Diensten verleent aan Patiënt.
 10. Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, te weten het wettelijk gerealiseerd landelijk klachteninstituut betreft klachten in de zorg.

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Mondzorgpraktijk De Meer, elke Overeenkomst tussen Mondzorgpraktijk De Meer en Patiënt en op elke Dienst die door Mondzorgpraktijk De Meer wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Patiënt en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Mondzorgpraktijk De Meer aangeven op welke wijze Patiënt en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Patiënt.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3   Het Aanbod en recht op informatie

 1. Alle door Mondzorgpraktijk De Meer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Patiënt heeft recht op die informatie die noodzakelijk is om een weloverwogen keuze te kunnen maken met het oog op de te verlenen Diensten. De informatie vanuit Mondzorgpraktijk De Meer verstrekt is opgesteld in voor de Patiënt begrijpelijke taal.
 3. Voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst wordt al dan niet in overleg met Patiënt en aan de hand van de doorverwijzing van de behandeld arts bepaald welke behandeling het beste bij Patiënt past. Tevens vindt uitwisseling van informatie plaats welke noodzakelijk is voor het opstellen van een adequaat Behandelplan.
 4. In het kader van de informatie noodzakelijk met betrekking tot het Behandelplan, voorziet Patiënt Mondzorgpraktijk De Meer voor zover redelijkerwijs mogelijk in ieder geval van:
 5. de diagnose en relevante informatie met betrekking tot de aan de orde zijnde gebitsproblematiek;
 6. de contactgegevens van Patiënt en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s);
 7. medische gegevens
 8. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Patiënt in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 9. Mondzorgpraktijk De Meer licht Patiënt op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over het voorgenomen Behandelplan en de ontwikkelingen omtrent de behandeling en de gevolgen voor Patiënt.
 10. Voorts voorziet Mondzorgpraktijk De Meer Patiënt van alle informatie die Patiënt redelijkerwijze dient te weten over overeenkomstig artikel 7:448 BW.
 11. Het verstrekken van informatie kan achterwege blijven in het uitzonderlijke geval dat het verstrekken daarvan kennelijk ernstig nadeel oplevert voor Patiënt, alsmede indien Patiënt uitdrukkelijk heeft aangegeven informatie over de behandeling niet te willen ontvangen, behoudens voor zover het belang dat Patiënt daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor haarzelf of anderen kan voortvloeien en Mondzorgpraktijk De Meer van dit nadeel op de hoogte is of redelijkerwijze van op de hoogte zou moeten zijn.
 12. Eventuele (op)levertermijnen, geplande afspraken en overige datums in het aanbod van Mondzorgpraktijk De Meer zijn in beginsel indicatief en geven Patiënt bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Patiënt een Aanbod c.q. Overeenkomst van Mondzorgpraktijk De Meer heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Mondzorgpraktijk De Meer te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail. Door middel van het ondertekenen van de Overeenkomst geeft Patiënt expliciet en ondubbelzinnig toestemming. Hiermee wordt voldaan aan het toestemmingsvereiste, behoudens het geval Patiënt de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt in welk geval tevens toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) is vereist. Doch kan de verrichting van de Dienst evenwel zonder toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de Patiënt te voorkomen, alsmede indien de Patiënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen.
 2. Mondzorgpraktijk De Meer is niet gehouden aan een Aanbod indien Patiënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Patiënt geen rechten ontlenen.
 3. Indien Patiënt een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Patiënt.
 4. Elke Overeenkomst die met Mondzorgpraktijk De Meer wordt aangegaan, berust bij het bedrijf niet bij een individuele persoon die met Mondzorgpraktijk De Meer is verbonden.

Artikel 5   Opstellen van het Behandelplan

 1. Om Patiënt te kunnen voorzien van een adequate behandeling wordt in overeenstemming met de professionele standaard en zoals van een goed zorgverlener verwacht mag worden, een Behandelplan opgesteld.
 2. Mondzorgpraktijk De Meer vangt aan met de Dienst vanaf het moment dat Patiënt heeft ingestemd met het (voorlopige) Behandelplan, behoudens indien er sprake is van een acute situatie waardoor onmiddellijke behandeling nodig is om ernstig nadeel voor Patiënt te voorkomen in welk geval overleg tussen Mondzorgpraktijk De Meer en Patiënt zo spoedig mogelijk na de afwijking plaats.
 3. Indien naar professioneel inzicht van Mondzorgpraktijk De Meer een afwijking van het overeengekomen Behandelplan in het belang van Patiënt noodzakelijk is, vindt onderling overleg met Patiënt plaats. De Overeenkomst zal dienovereenkomst aangepast worden.

Artikel 6   Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de behandeling is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Mondzorgpraktijk De Meer van Patiënt verkrijgt, alsmede de medewerking van Patiënt en overige zorginstanties waar Patiënt onder behandeling is.
 2. Patiënt kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien Mondzorgpraktijk De Meer schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen correct na te komen.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Patiënt onverlet voor zover Mondzorgpraktijk De Meer ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Indien de verzekering van Patiënt de kosten niet dekt, blijft Patiënt gehouden om de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Patiënt kan de Overeenkomst beëindigen middels expliciete en ondubbelzinnige schriftelijke verklaring. Afspraken die binnen 48 uur na de beëindiging plaatsvinden, worden bij Patiënt in rekening gebracht tegen het overeengekomen (uur)tarief. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is Patiënt de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Mondzorgpraktijk De Meer tegen het overeengekomen (uur)tarief. Reeds betaalde gelden worden naar rato gerestitueerd minus de door Mondzorgpraktijk De Meer gemaakte administratiekosten.
 5. De Overeenkomst kan niet door Mondzorgpraktijk De Meer opgezegd worden, tenzij de voortzetting van de behandeling redelijkerwijs en naar professioneel inzicht van Mondzorgpraktijk De Meer niet langer tot het gewenste resultaat zal leiden.

Artikel 7   Verhindering

 1. Indien de Patiënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip van de behandeling aanwezig te zijn, dient zij Mondzorgpraktijk De Meer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
 2. Afmelding of wijziging van de behandeling is mogelijk tot twee werkdagen voor aanvang van de betreffende afspraak middels telefonische of schriftelijke (e-mail) kennisgeving. Indien de betreffende afspraak niet tijdig wordt afgezegd, worden de kosten van de behandeling aan Patiënt doorberekend.

Artikel 8   Uitvoering van de dienstverlening

 1. Mondzorgpraktijk De Meer zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed zorgverlener verlangd mag worden. Mondzorgpraktijk De Meer staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Mondzorgpraktijk De Meer de Dienst uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Patiënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door de behandelend arts afgegeven doorverwijzing, alsmede de door Patiënt verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Mondzorgpraktijk De Meer aangeboden Diensten en prijzen zijn gebaseerd.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Mondzorgpraktijk De Meer niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Patiënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd of indien dit redelijkerwijze naar professioneel inzicht van Mondzorgpraktijk De Meer niet in het belang van Patiënt zal zijn.
 5. Mondzorgpraktijk De Meer is niet gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten derden in te schakelen, behalve in geval van waarneming waarvan Patiënt tijdig op de hoogte wordt gesteld.
 6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Patiënt verstrekte informatie en de doorverwijzing van de behandelend arts, alsmede op grond van de door Mondzorgpraktijk De Meer gedurende de behandeling geconstateerde feiten. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor de toekomstige behandelingen. Nimmer is Mondzorgpraktijk De Meer aansprakelijk voor het bijstellen van het Behandelplan. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Patiënt niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Mondzorgpraktijk De Meer, of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Patiënt komen, sprake is van vertraging heeft Mondzorgpraktijk De Meer recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 7. De Patiënt dient door Mondzorgpraktijk De Meer doorverwezen te worden naar een andere hulpverlener, indien Mondzorgpraktijk De Meer twijfelt over de voortzetting van de behandeling.
 8. Mondzorgpraktijk De Meer kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal de Mondzorgpraktijk De Meer op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Patiënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 9. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de verleende Dienst en adviezen van Mondzorgpraktijk De Meer kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Patiënt en met name de (actieve) medewerking van Patiënt en diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers.
 10. Wanneer de Dienst plaatsvindt op een vooraf afgesproken moment, zorgt Mondzorgpraktijk De Meer ervoor dat het voor Patiënt duidelijk is wanneer en op welk tijdstip de betreffende Dienst zal plaatsvinden.
 11. Mondzorgpraktijk De Meer houdt bij het plannen van Dienst en hiermee gemoeide afspraken zoveel mogelijk rekening met wensen, voorkeuren en beperkingen van Patiënt, tenzij dit redelijkerwijs niet van Mondzorgpraktijk De Meer gevergd kan worden.
 12. Patiënt wordt geïnformeerd indien er sprake is van een wijziging in de gemaakte afspraken met betrekking tot een Dienst (bijvoorbeeld van datum, tijd, locatie).

 Artikel 9   Dossierplicht

 1. Mondzorgpraktijk De Meer richt naast het Behandelplan een dossier in met betrekking tot de zorg die Patiënt verkrijgt. Mondzorgpraktijk De Meer houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van Patiënt en van de ten behoeve van Patiënt verrichte Diensten.
 2. Mondzorgpraktijk De Meer verstrekt aan Patiënt desgevraagd inzage in en afschrift van het dossier, tenzij verstrekking van informatie of gegevens opgenomen in het dossier ernstige inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer en inzage derhalve redelijkerwijze niet van Mondzorgpraktijk De Meer kan worden verlangd.
 3. Op verzoek van Patiënt kunnen de in het dossier opgenomen gegevens en bescheiden worden vernietigd, behoudens indien bewaring van betreffende informatie of gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betreffende Patiënt, alsmede indien Mondzorgpraktijk De Meer gehouden is tot bewaring op grond van een wettelijke plicht.

Artikel 10  Verplichtingen Patiënt

 1. Voordat een Behandelplan kan worden opgesteld, is Patiënt is verplicht de door Mondzorgpraktijk De Meer verstrekte intakeformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Patiënt zal naar beste weten Mondzorgpraktijk De Meer voorzien van alle inlichtingen en de medewerking die Mondzorgpraktijk De Meer voor het uitvoeren van de Overeenkomst redelijkerwijze behoeft. Patiënt is verplicht om Mondzorgpraktijk De Meer de door haar verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Mondzorgpraktijk De Meer niet in staat is een adequaat Behandelplan op te stellen en daardoor niet de juiste Dient kan verlenen ten behoeve van Patiënt.
 2. Mondzorgpraktijk De Meer is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren, noch is Mondzorgpraktijk De Meer verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Mondzorgpraktijk De Meer voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Mondzorgpraktijk De Meer kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie voor zover deze redelijkerwijze nodig is om een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst te kunnen bewerkstelligen. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Patiënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Mondzorgpraktijk De Meer.
 4. Patiënt dient de door Mondzorgpraktijk De Meer gehanteerde huisregels te allen tijde in acht te nemen. De huisregels zijn in ieder geval aanwezig op locatie van Mondzorgpraktijk De Meer en zijn tevens de raadplegen via de Website.
 5. Patiënt is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van het Behandelplan. Patiënt dient Mondzorgpraktijk De Meer in staat te stellen het Behandelplan uit te voeren en zorgt ervoor dat zij geen belemmering veroorzaakt ten aanzien van de veiligheid van Mondzorgpraktijk De Meer in de breedste zin van het woord, alsmede de arbeidsomstandigheden.

Artikel 11   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Patiënt nadere behandelingen nodig zijn om tot het gewenste resultaat te komen, is Patiënt verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief, behoudens het geval dat de zorgverzekering van Patiënt de kosten vergoed. Mondzorgpraktijk De Meer is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen.

Artikel 12   Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Mondzorgpraktijk De Meer voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. De kosten van de Diensten zijn van tevoren per behandeling vastgesteld en worden in rekening gebracht bij Patiënt, tenzij deze kosten rechtstreeks door de zorgverzekering van Patiënt worden vergoed. Indien en voor zover mocht blijken dat één of meerdere betalingen niet vergoed worden door de zorgverzekering, is Patiënt verplicht om de vergoeding zelf te betalen. Het kan voorkomen dat Patiënt een eigen bijdrage of eigen risico dient te betalen.
 3. De kosten van derden, die na goedkeuring van Patiënt door Mondzorgpraktijk De Meer worden ingezet, worden op de factuur doorberekend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Partijen kunnen overeenkomen dat Patiënt een voorschot dient te betalen, welke Patiënt dient te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 5. Patiënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Mondzorgpraktijk De Meer is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven.
 7. Infomedics is bevoegd de betalingen namens Mondzorgpraktijk De Meer te innen.
 8. Behoudens het geval de kosten worden gedekt door de zorgverzekering van Patiënt of door de gemeente, dient Patiënt de door Infomedics gefactureerde kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de op de nota vermelde betalingstermijn te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Infomedics.

Artikel 13   Incassobeleid

 1. Wanneer Patiënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is de Patiënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Infomedics stuurt de Patiënt een betalingsherinnering. Infomedics is, indien betaling desondanks uitblijft, gerechtigd om rente en kosten in rekening te brengen.
 2. Betaling door de Patiënt strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 3. Bij betalingsachterstand is Mondzorgpraktijk De Meer gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
 1. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de Patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting.
 2. De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de Mondzorgpraktijk De Meer verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.
 3. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 14   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

 1. Mondzorgpraktijk De Meer gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Patiënt en zal deze slechts conform de geldende wet- en regelgeving gebruiken. Indien daartoe gevraagd, zal Mondzorgpraktijk De Meer de betrokkene hierover informeren.
 2. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Mondzorgpraktijk De Meer verwerkt worden. Patiënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Patiënt Mondzorgpraktijk De Meer tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Mondzorgpraktijk De Meer op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal Mondzorgpraktijk De Meer zich inzetten om te waarborgen dat de beveiliging hiervan voldoet aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Mondzorgpraktijk De Meer is verplicht gegevens van de Patiënt bij te houden in het elektronisch patiëntendossier zoals nader bepaald in artikel 9 van deze algemene voorwaarden en zal daarin de voortgang van het Behandelplan opnemen. Dit dossier kan ingezien worden door de personen en/of instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van het Behandelplan en door de betrokkene zelf. Het verwerken van persoonsgegevens in het patiëntendossier is aan strikte regels gebonden.

Artikel 15   Opschorting en ontbinding

 1. Mondzorgpraktijk De Meer is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten indien Patiënt tekortschiet in haar betalingsverplichtingen en hierdoor van Mondzorgpraktijk De Meer niet langer gevergd kan worden de Dienst aan Patiënt te verlenen, behoudens de opschorting kennelijk leidt of zal leiden tot ernstig nadeel voor Patiënt. De opschorting zal terstond aan Patiënt schriftelijk worden bevestigd. Mondzorgpraktijk De Meer zal tevens meewerken aan het vinden van een passende oplossing voor zover dit redelijkerwijze in het kader van een goed zorgverlener van haar gevergd kan worden.
 2. Mondzorgpraktijk De Meer is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 16   Overmacht

 1. Mondzorgpraktijk De Meer is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Mondzorgpraktijk De Meer wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Mondzorgpraktijk De Meer, (ii) gebrekkigheid van programmatuur of andere zaken, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van (werknemers van) Mondzorgpraktijk De Meer (vi) overige situaties die naar het oordeel van Mondzorgpraktijk De Meer buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht heeft Patiënt het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Patiënt worden betaald. Mondzorgpraktijk De Meer is niet verplicht om Patiënt te vergoeden voor eventuele schade die door Patiënt wordt geleden ten gevolge van de overmachtssituatie.

Artikel 17   Beperking van aansprakelijkheid

 1. Patiënt is vanaf de leeftijd van zestien jaar zelf aansprakelijk voor de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, onverminderd de verplichting van diens ouder(s) en/of wettelijk vertegenwoordiger(s) tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding.
 2. De aansprakelijkheid van Mondzorgpraktijk De Meer in het kader van de Overeenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. B.W. is niet beperkt, overeenkomstig art. 7:463 BW. Mondzorgpraktijk De Meer is aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van haar handelen of nalaten op grond van de Overeenkomst.
 3. De inhoud van het opgeleverde advies van Mondzorgpraktijk De Meer is niet bindend en slechts adviserend van aard. Patiënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Mondzorgpraktijk De Meer opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Patiënt. Patiënt is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Mondzorgpraktijk De Meer. Mondzorgpraktijk De Meer is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 4. Enige door Mondzorgpraktijk De Meer opgeleverde adviezen of uitgevoerde Diensten, op basis van door Patiënt onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Mondzorgpraktijk De Meer.
 5. Indien door of namens Patiënt een derde waaronder een andere zorgverlener wordt ingeschakeld, is Mondzorgpraktijk De Meer nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Patiënt ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Patiënt ingeschakelde derde in Mondzorgpraktijk De Meer haar eigen advies.
 6. Mondzorgpraktijk De Meer staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Mondzorgpraktijk De Meer verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Mondzorgpraktijk De Meer is niet aansprakelijk voor losgekomen vullingen, kronen en/of bruggen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Mondzorgpraktijk De Meer.
 8. Alle aanspraken van Patiënt wegens tekortschieten aan de zijde van Mondzorgpraktijk De Meer vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Mondzorgpraktijk De Meer binnen een jaar nadat Patiënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Mondzorgpraktijk De Meer.

Artikel 18   Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Patiënt geeft Mondzorgpraktijk De Meer, al dan niet op verzoek van Mondzorgpraktijk De Meer, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die Mondzorgpraktijk De Meer redelijkerwijs behoeft om de Dienst conform het Behandelplan te kunnen verlenen. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van tussentijdse wijzigingen in de persoonlijke situatie van Patiënt die kunnen leiden tot een verandering in het ten behoeve van Patiënt opgestelde Behandelplan en zal deze gegevens zo spoedig mogelijk kenbaar maken.
 2. Patiënt vrijwaart Mondzorgpraktijk De Meer van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, tenzij de gevolgen redelijkerwijze niet voor rekening van Patiënt dienen te komen.
 3. Indien Patiënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Mondzorgpraktijk De Meer verstrekt, dienen deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19   Klachten

 1. In het kader van de verplichtingen uit de Wkkgz heeft Mondzorgpraktijk De Meer de nodige maatregelen genomen om een effectieve en laagdrempelige klachtenprocedure te realiseren.
 2. Indien Patiënt niet tevreden is over de service van Mondzorgpraktijk De Meer of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, dient Patiënt deze klachten zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling te melden bij diens contactpersoon en/of een andere bevoegde medewerker van Mondzorgpraktijk De Meer. De betreffende contactpersoon c.q. medewerker zal de klacht in behandeling nemen en indien mogelijk en noodzakelijk direct maatregelen treffen.
 3. Voorts zal Mondzorgpraktijk De Meer de nodige interne maatregelen treffen en in overleg met Patiënt proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. op diens verzoek van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.
 4. Indien de betreffende medewerker van Mondzorgpraktijk De Meer en/of contactpersoon van Patiënt en Patiënt om wat voor reden dan ook niet gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen, kan een klacht of geschil worden gemeld bij het Klachtenloket , via de  NVM website, of telefonisch via 023 – 700 12 10 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail mondhygienisten@eckg.nl.

Artikel 20   Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Mondzorgpraktijk De Meer en Patiënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Mondzorgpraktijk De Meer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Patiënt hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Mondzorgpraktijk De Meer en Patiënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
 4. Patiënt kan in het kader van hetgeen omschreven in de Zorgverzekeringswet naast de andere bestaande mogelijkheden een geschil voorleggen aan een geschilleninstantie conform de Wkkgz indien de behandeling van de klacht in onvoldoende mate de ontevredenheid van de Patiënt of instelling wegneemt, indien de klachtenregeling niet voldoende is nageleefd of in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de Patiënt onder de gegeven omstandigheden zijn klacht over een gedraging van de betreffende medewerker van Mondzorgpraktijk De Meer bij Mondzorgpraktijk De Meer zelf indient.

 

Amsterdam, februari 2021

nl_NL_formalNL